سال تولید،دانش بنیان و اشتغال آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

مراحل پذیرش بیمار بستری:

1-مراجعه بیمار به واحد پذیرش

2-ارائه دستور بستری از طرف پزشک معالج و هماهنگی با بخش بستری توسط متصدی پذیرش

3-ارائه مدارک شناسایی لازم جهت تشکیل پرونده

4-استعلام اطلاعات بیمه ای بیمار از سامانه های بیمه

5- ثبت اطلاعات هویتی وبیمه ای در سامانه اطلاعات بیمارستانی

6-تنظیم پرونده فیزیکی وسیستمی بیمار

7-گرفتن رضایت بستری از بیمار یا همراهان

8-ثبت ودیعه بستری

9-الصاق مدارک لازم به پرونده فیزیکی بیمار و ارجاع بیمار به بخش بستری

10-پذیرش بیمار در بخش بستری وانجام اقدامات مورد نیاز

اسپریت پورتال نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام