سال تولید،دانش بنیان و اشتغال آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

 

آدرس:بهار بلوار آیت اله بهاری خیابان رضا بهاری 

 

شماره تماس :9-34511502-081

شماره فکس :08134511539

کدپستی:6531869411

 b.bahari@eoffice.umsha.ac.ir ایمیل بیمارستان:

 

طراحی پرتال

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام