سال تولید،دانش بنیان و اشتغال آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

 

مسئول واحد بهداشت محیط  :خانم مهندس نسیم نوروزی

مختصری از شرح وظایف:

1-      نظارت بر شبکه آبرسانی بیمارستان

2-     نظارت بر شبکه جمع آوری فاضلاب

3-     بررسی و کنترل بهداشتی بر کلیه مراحل مختلف جمع آوری ، تفکیک ، انتقال ، نگهداری موقت و دفع زباله های بیمارستانی

4-     کنترل حشرات و جوندگان با اولویت بهسازی محیط و استفاده اصولی از روش های پیمیایی

5-     نظارت و مداخله در تهیه کاربرد مواد گندزدا و پاک کننده بیمارستان

6-     نظارت فنی و بهداشتی مستمر بر نحوه کار آشپزخانه

7-     بررسی وضعیت بهداشتی  بخشها و واحدهای مختلف بیمارستان

8-    حضور فعال در کمیته بهداشت محیط و کنترل عفونت بیمارستان و پیگیری مصوبات مطرح شده درکمیته ها

 

پرتال سازماني

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام