سال تولید،دانش بنیان و اشتغال آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

 

مسئول واحد:مهندس حسام ترک

 

شرح وظایف واحد:

1.رعایت اصل تکریم ارباب رجوع

2.وقت شناسی و نظم و انضباط کاری و رعایت شئونات اخلاقی

3.شرکت در جلسات

4.همکاری در انجام برنامه ها و اهداف مرتبط

5.انجام سایر امور مرتبط بنا به دستور مقام مافوق

6. ایجاد بستر مناسب برای استقرار  ICT Master Plan  به کمک مشاوران و مجریان نخبه

7. نیازسنجی و استفاده ازتکنولوژی های جدید و مناسب جهت سهولت در انجام امور مربوط به حوزه IT

8. انتخاب پیمانکاران مجرب با حسن سابقه و عقد قرارداد با ایشان

10. ایجاد بستر مناسب جهت ارتقای دانش استفاده از حوزه IT در سطوح مختلف سازمانی

11. رابط بین بیمارستان و پیمانکاران مختلف مرتبط با حوزه ITدر بیمارستان

12. ایجاد بستر مناسب استفاده از اینترنت به عنوان ابزاری مهم و کارآمد

13. مدیریت رفع عیب و به روز نگه داشتن سیستم های کامپیوتری مورد استفاده کاربران به صورت تیمی

14. دریافت دستور وبرنامه کار از سرپرست مربوطه

اسپریت پرتال

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام