سال تولید،دانش بنیان و اشتغال آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید


مسئول واحد:خانم مولود گمار

 

شرح وظایف سمت مسئول درآمد به شرح ذیل می باشد .

 

 1. -     مطالعه و اجرای قوانین سازمانهای بیمه گر و پیگیری اختلاف
 2. -    مطالعه و پیاده سازی قوانین و بخشنامه های وارده از معاونت در خصوص تعرفه های وزارتی
 3. -    بررسی و مقایسه سیستم HISبا سیستم مکانیزه صندوق با مقایسه گزارشات مالی در سیستم
 4. -    راهنمایی پرسنل واحد صندوق در مورد پیاده کردن سیستم صندوق مکانیزه و رفع اشکالات واحد
 5. -    پیگیری علت مغایرت بررسی شده موجود بین صورتحسابهای بانکی از بانک مربوطه
 6. -    همکاری در تهیه پیش نویس نامه ها و پاسخگوئی به مکاتبات
 7. -    انجام بررسی و پیگیری حضوری جهت کنترل نحوه وصول درآمد
 8. -    دریافت صورتحساب درآمدهای نقدی از بانک ،کنترل صورتحساب و فیش های واریزی و ارسال آن به واحد درآمد دانشگاه
 9. -    کنترل اسناد ارسال به سازمانهای بیمه گر و ثبت درآمدهای حاصل از آن
 10. -   کنترل مبالغ واریزی از سوی سازمانهای بیمه گر و ثبت مبالغ دریافت های نوین مالی
 11. -   کنترل کمیته کسورات ارسال از سازمانهای بیمه گر
 12. -  کنترل بدهکاری بیماران واحد ترخیص و صورتحسابهای تنظیم شده
 13. -  کنترل قبوض برگشتی واحدها
 14. -  انجام امور محوله طبق دستور مقام مافوق
اسپریت پرتال نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام