سال تولید،دانش بنیان و اشتغال آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

معصومه قاسملو/مسئول ترخیص

 

شرح وظایف سمت مسئول ترخیص به شرح ذیل می باشد .

 

  1. -     ترخیص بیماران بستری بخش های جنرال و زایمان و ...
  2. -    تنظیم اسناد پرونده های بستری جهت بیمه های طرف قرارداد به منظور درخواست مطالبات بیمارستان
  3. -    تهیه و تنظیم اسناد کارانه پزشکان عمومی و متخصص
  4. -    ثبت بیمه های مکمل بنیاد شهید در فایل excel و تهیه و تنظیم سند آن
  5. -    شمارش روزانه قبض های بیمه ای پزشکان متخصص عمومی
  6. -    پیگیری بیماران بدهکار جهت تسویه حساب
  7. -    برگه های بیمه پزشکان عمومی را جدا و طبق صندوق مرتب می نماییم و در صورت وجود اشکال ، اشکالات را برطرف و به پزشک ارجاع می دهیم .
  8. -    پیگیری تسویه پرونده های سرپائی و تصادفی
  9. -    ثبت برگه بیمه های تامین اجتماعی در EXCEL
  10. -    انجام امور محوله طبق دستور مقام مافوق
niafam espritportal

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام