سال تولید،دانش بنیان و اشتغال آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

 


مولود گمار/کارشناس مدارک پزشکی/مسئول بیمه گری

 

شرح وظایف سمت مسئول بیمه گری به شرح ذیل می باشد .

  1. به روز آوری سیستم توسعه بیمه گری بیمارستان و جمع آوری و پیاده سازی کلیه قوانین و مقررات ؛ دستورالعمل ، آیین نامه ها و بخش نامه های مرتبط با تعرفه خدمات بیمارستانی ، ضریب K و تعرفه سازمانهای بیمه گر
  2. انجام فعالیت ها ،پیگیری و رایزنی های لازم و ایجاد ارتباطات و تعاملات مناسب با سازمان ها و ارگانهای مربوطه
  3. جمع آوری ،مطالعه و نگهداری کلیه تفاهم نامه ها و قراردادهای فیما بین بیمارستان و سازمان های بیمه گر
  4. انجام کلیه اقدامات و پیگیری های لازم به منظور اعمال آخرین وضعیت تعرفه های خدمات بیمارستانی و تعرفه های سازمانهای بیمه گر در محاسبه هزینه های خدمات ارائه شده توسط بیمارستان اعم از خدمات سرپایی ، بستری و پاراکلینیکی
  5. کنترل و تکمیل اسناد مالی مورد مورد نیا سازمانهای بیمه گر با توجه به نوع بیمه بیمار
  6. ارسال اسناد تکمیل شده برای نمایندگان سازمان های بیمه گر مستقر در بیمارستان و انجام کلیه پیگیری های لازم برای دفاع از اسناد و رفع نواقص احتمالی و اخذ تایید نمایندگان مذکور
  7. مکاتبه با سازمانهای بیمه گر و ارسال گزارش خدمات به پیوست اسناد و مدارک مرتبط و انجام کلیه پیگیری های لازم به منظور اخذ تایید نهایی اسناد و واریز مبلغ هزینه در وجه بیمارستان
  8. انجام سایر فعالیت ها و اقدامات لازم مرتبط با توسعه درآمدهای بیمارستان و پیگیری مربوط به امور بیمه ای در بیمارستان
  9. طراحی ، توسعه ، ایجاد و بروز آوری پایگاه های داده و بانک های اطلاعاتی لازم جهت ثبت و ضبط اطلاعات پایه و تفصیلی مورد نیاز و اطلاعات به وجود آمده و تجربیات کسب شده در طول انجام فعالیت های واحد سازمانی به منظور اجرای هر چه موثر تر و کارآمدتر وظایف واحد
  10. انجام امور محوله طبق دستور مقام مافوق
طراحی پرتال

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام