سال تولید،دانش بنیان و اشتغال آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

                             مسول واحد:خانم مهندس فاطمه جهان شاه / کارشناس بهداشت حرفه ای                                         

آشنایی با واحد بهداشت حرفه ای:

واحد بهداشت حرفه ای به عنوان یکی از واحدهای مستقل بیمارستان  وبا مسئولیت کارشناس بهداشت حرفه ای وباهدف تامین وارتقا سطح سلامت کارکنان ،بیماران وهمراهان به انجام وظایف محوله میپردازد.

بهداشت حرفه ای یعنی شناسایی وتشخیص،ارزیابی وسپس کنترل مخاطرات در محیط کار ،با هدف تامین وارتقاسطح سلامت کلیه کسانی است که در محیط های کاری ،کار میکنند.

 

به طور خلاصه اهداف بهداشت حرفه ای شامل:

1-تامین وارتقای بهداشت وسطح سلامت جسمی روحی واجتماعی کارکنان

2-پیشگیری از حوادث وبیماری های ناشی از کار

3-تطابق شرایط کار با انسان

 

 شرح وظایف کارشناس بهداشت حرفه ای

1-تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و طرح مسائل و مشکلات در جلسات کمیته

2-پیگیری موارد مطرح شده در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار 

3-  تهیه و تدوین خط مشی های بهداشت حرفه ای بیمارستان

4-تهیه و تدوین برنامه عملیاتی با همکاری اعضا و اجرای آن مطابق جدول زمانبندی

5-تهیه و تدوین دستورالعمل های اجرایی آمادگی و مدیریت واکنش در شرایط اضطراری

6-  ارزیابی ریسک در واحد های مختلف بیمارستان

7-شناسایی شغلهای موجود در بیمارستان و تعداد پرسنل هر شغل بر اساس تماس با عوامل زیان آور محیط کار

8- بازدید روزانه از بخش ها ، تهیه گزارش و تکمیل چک لیست های مربوطه و اعلام کلیه ایرادات و نواقص حفاظتی و بهداشتی وارائه پیشنهادات لازم جهت رفع آنها وانجام پیگیری های مربوطه

9-شناسایی عوامل زیان آور محیط کار، پیگیری در خصوص اندازه گیری آنها و ارائه اقدامات کنترلی

10-نظارت بر نحوه اندازه گیری عوامل زیان آور بر اساس اهداف از پیش تعیین شده با توجه به اصول و شرایط اندازه گیری

11-تهیه  SDS  مواد شیمیایی مورد استفاده در بخش های مختلف و آموزش آنها به پرسنل در معرض

12-برچسب گذاری مواد شیمیایی و نظارت بر طبقه بندی مناسب محلولهای شیمیایی

13-نظارت بر تهیه و استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی متناسب با هر بخش بیمارستان و همچنین 14-نصب پوسترهای آموزشی بهداشتی و حفاظتی در محیط کار

14 -نظارت برانجام معاینات پزشکی قبل از استخدام ودوره ای بر اساس دستورالعمل و تشکیل پرونده بهداشتی پرسنل

15-اعلام موارد مشکوک بیماریهای حرفه ای به طریق مدیر بیمارستان و مراکزمربوطه

16-تهیه دستورالعمل های ایمنی  تجهیزات ، ساختمان، تجهیزات حمل و نقل و ...

17-ثبت آمار حوادث در  بخش های مختلف بیمارستان ، پیگیری و ارائه راه حل جهت پیشگیری از موارد مشابه

18 -همکاری مستمر در سیستم مدیریت کیفیت، حاکمیت بالینی، اعتبار بخشی وسایر امور مربوطه

19-تهیه و تدوین نیاز های آموزشی کارکنان در زمینه بهداشت حرفه ای

20 -آموزش عوامل زیان آور محیط کار و بیماریهای شغلی به تفکیک بخش های بیمارستان   

21-به روز رسانی اطلاعات و آگاهی کارکنان واحد بهداشت حرفه ای و ارتقاع سطح آگاهی کارکنان این واحد از طریق شرکت در دوره های آموزشی

 

 

اسپریت پرتال نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام