سال تولید،دانش بنیان و اشتغال آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

مسئول واحد :خانم لیلا محمدی سحر/کارشناس مدارک پزشکی

 

نمونه وظایف و مسئولیتها :

- تحقیق در زمینه کاربرد روش های نوین ذخیره و بازیابی داده های پزشکی جهت بهینه سازی سیستمهای تصمیم گیری در حوزه بهداشت و درمان ،بومی سازی استاندارد ها و پروتکل های فن آوری اطالعات در جهت ارتقای سیستمهای بهداشت و درمان

- ارائه روشهای بهینه جهت آموزش و انتقال مفاهیم کاربردی انفور ماتیک در پزشکی

- طراحی روش های اجرایی حفاظت از اطالعات خصوصی بیماران .

- فراهم سازی زمینه برقراری و تداوم ارتباط و همکاری بین مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی

- بررسی و پیشنهاد ساختار بهینه پایگاه داده های پزشکی .

- استفاده از کد گذاری در پزشکی و روشهای نوین ذخیره سازی و بازیابی داده های پزشکی

- سازماندهی، ذخیره سازی و بازیابی اطالعات بهداشتی و درمانی براساس استانداردهای موردعمل.

- نظارت بر گردآوری داده ها- پردازش- توزیع اطالعات بهداشتی و درمانی.

- کنترل و نظارت بر اسناد و مدارک پزشکی مراکز آموزشی و درمانی و بیمارستانها.

- نظارت بر ارزیابی واحدهای مدارک پزشکی از جهت ساختار ( پرسنل- تجهیزات- فضای فیزیکی( و فرایند )مستندسازی ) - فرایند کار استاندارد.

- فراهم کردن اطالعات صحیح جمعیتی ( دموگرافیک ) بیماران، الصاق مدارک و ارسال پرونده بیمار/ همراه با بیمار به بخش های مرتبط.

- مشارکت در تقویت زیرساختهای ارتباطی و اینترنتی به منظور دستیابی آسان مراجعین به منابع اطالعاتی پزشکی.

- مشاوره و راهنمایی کاربران کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی پزشکی برای بازیابی اطالعات و هدایت آنان در ترسیم استراتژی فردی آنها.

- آموزش فردی- گروهی و رسمی - غیر رسمی برای استفاده از منایع اطالعاتی و کتابخانه

- شماره گذاری و ثبت و مهر کردن کتب و مجالت و تنظیم آن در قفسه ها مطابق سیستم جاری و نوین کتابخانه ها

- طبقه بندی کتب و مجالت و کاتولوگ نویسی .

- مشارکت در آموزش دروس عملی دانشجویان رشته مدارک پزشکی.

- کدگذاری بیماریها، اعمال جراحی و اقدامات درمانی و تهیه اندکس مربوطه براساس استانداردهای جهانی.

- بررسی برگ شرح حال جهت اختصاص کد علت مراجعه از روی کتب مرجع.

- بررسی برگ خالصه پرونده جهت اختصاص کد تشخیص اصلی از روی کتب مرجع.

- بررسی برگ گزارش عمل جراحی ( برای بیماران که اقدام جراحی در مورد آنها صورت گرفته است )

- اختصاص کد تشخیص از روی برگ گزارش عمل جراحی براساس کتب مرجع.

- اختصاص کد اقدام جراحی از روی برگ گزارش عمل جراحی براساس کتب مرجع.

- انجام امور مربوط به پذیرش بیماران.

- اخذ رضایت نامه و اجازه نامه ها و تأمین پذیرش موارد فوریت پزشکی.

- آشنایی به سیستم های کامپیوتری تخصصی در زمینه مربوطه و توانایی در رفع ایرادات و تهیه آمار روزانه پذیرش.

- زمانبندی و نوبت دهی برای پذیرش بیماران- اعمال جراحی و بستری.

- اجرای برنامه های آموزشی اعالم شده و ابالغ سرفصل درس توسط گروه آموزشی مدارک پزشکی در زمینه کارآموزی دانشجویان.

- کدگذاری بیماریها، اعمال جراحی و اقدامات درمانی و تهیه فهرست مربوطه براساس آخرین سیستمهای طبقه بندی ICD شناخته شده جهانی.

- تهیه و تنظیم آمار روزانه، ماهانه و ساالنه از بیماران بستری و مرخص شده و آمار مرگ و میر مراجعین به کلینیک ها و پاراکلینیک ها به منظور تجزیه و تحلیل خدمات درمانی ارائه شده.

- بررسی های الزم جهت بهبود روشهای کار، فرمهای مدارک پزشکی وسایل و امکانات مربوط به مدارک پزشکی.

- ارزشیابی واحدهای مدارک پزشکی مراکز آموزشی و درمانی و بیمارستانها.

- ساماندهی، نوبت دهی و راهنمایی بیماران جهت ویزیت ، پذیرش و بستری بیمار در بخش مربوطه.

- همکاری در استقرار و کاربرد سیستم مدیریت سالمت ( HIS )

- تنظیم کارت شناسایی و ثبت مشخصات و شماره بایگانی جهت ارائه به بیمار.

- تنظیم اوراق پرونده براساس استانداردهای موجود و پوشه گذاری و شماره زنی پرونده ها.

- انجام امور بایگانی پرونده ها براساس روش تعیین شده

- پاسخ به مکاتبات مربوط به پزشکی قانونی و ارگانهای دیگر با استفاده از پرونده بیماران

- شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.

- مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سالمت در شغل مربوطه.

پورتال

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام