سال تولید،دانش بنیان و اشتغال آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

 

     

مدیر بیمارستان:آقای حمید رضا ارغوانی بالغ

مدرک تحصیلی : لیسانس پرستاری و کارشناس ارشد مدیریت دولتی

تاریخ انتصاب:1401/02/17

سابقه کاری:21 سال

سوابق اجرایی:رئیس اورژانس پیش بیمارستانی

 

     شرح وظایف سمت مدیریت به شرح ذیل می باشد .

 1. مسئولیت و نظارت کامل و هماهنگی امور اداری و مالی بیمارستان
 2.  انتخاب مسئول مجرب و صالح در بخشهای مختلف بیمارستان
 3. هدایت بیمارستان در اجرای برنامه های مصوب بیمارستان
 4. هماهنگی و نظارت بر عملکرد واحدهای تجهیزات پزشکی و تاسیسات بیمارستان، بخشهای اداری، مالی، بالینی، پزشکی وپیراپزشکی 
 1.  شرکت در جلسات هیات رئیسه، تحول اداری، آموزش، کمیته های بیمارستانی و غیره .
 2. تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای آن
 3. کسب خط مشی و دستورالعمل اجرایی و برنامه کلی از رئیس بیمارستان
 4.  تطبیق و هماهنگی امور بیمارستان با توجه به استانداردهای بیمارستان
 5. تهیه و تنظیم گزارش از فعالیت و مشکلات واحدهای بیمارستان همراه با ارائه پیشنهاد– راه حل مناسب جهت ریاست بیمارستان
 6.  نظارت کلی به چگونگی مصرف اعتبارات به منظور حصول اطمینان از صحت اجرای برنامه ها
 7.  ایجاد هماهنگی و هدایت فعالیتها و عملیات کلیه واحدهای تحت سرپرستی
 8.  تقسیم فعالیتها بین مسئولان واحدهای تحت سرپرستی و ارائه آموزش و راهنمایی آنان
 9. ایجاد تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت افزایش انگیزه در کارکنان تحت امر و تشویق و تنبیه کارکنان
 10.  نظارت بر نحوه عملکرد کلیه واحدهای تحت سرپرستی
 11.  شرکت در جلسات مربوط به امور بیمارستانها از طرف ستاد مرکزی و معاونتهای دانشگاه
 12. مدیریت شکایات بیماران و همراهان در خصوص پرسنل تحت سرپرستی و بازدید از بخشهای مختلف بیمارستان
 13.  ارزشیابی ماهیانه و سالیانه نیروهای تحت پوشش
 14.  هماهنگی با مترون بیمارستان در بخشهای درمانی و واحدهای مربوطه
 15. هماهنگی و پیگیری در جهت تقاضای اموال پلاکی، مصرفی و تعمیرات دستگاهها و رفع نواقص دستگاههای بخشهای مربوطه
 16. نظارت بر کیفیت و حسن اجرای بهداشت و نظافت بیمارستان
 17.  پیگیری امور رفاهی پرسنل تحت امر
 18.  پیگیری جهت تهیه لیست پرداختهای پرسنلی و پرداخت به موقع
 19.  پیگیری جهت رضایتمندی بیمار، مددجو، همکاران و خانواده تحت امر
 20.  نظارت بر حسن اجرای شرح وظایف سطوح مختلف کارکنان تحت امر
 21. نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی
 22. صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها
 23.  سازمان دهی فعالیتهای مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی
 24.  صدور دستورالعملها و ضوابط مربوطه
اسپریت پرتال نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام