سال تولید،دانش بنیان و اشتغال آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

شرح وظایف سوپروایزر آموزشی :

سوپروایزر آموزشی پرستاری است که مسئولیت فعالیت آموزشی و پژوهشی پرستاری و مامایی مرکز آموزشی -درمانی ، توانبخشی و پژوهشی را تحت نظارت مدیر پرستاری و در جهت اهداف سازمان بر عهده دارد.
حوزه بالین و نظارت بر مراقبتهای درمانی از قرار زیر است :
 • برگزاری مداوم کلاسهای آموزشی حین خدمت به منظور ارتقای سطح  دانش و مهارت پرسنل در تمام رده های پرستاری از جمله دوره باز آموزی دیالیز ، CRRT ، داروهای قلبی، CPR اصول ECG و داروهای قلبی ، تشخیص ریتم ، احکام پرستاری ، دوره آموزشی Orientation جهت پرستاران جدیدالورود ، دوره بازآموزی کمک بهیاران
 • تشخیص شورای راهبردی آموزش و پژوهش پرستاری به منظور تعیین سیاستهای کلان آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت
 • ارائه کنفرانس های هفتگی با عناوین متنوع و مبنی بر نیازسنجی پرسنل درمانی. 
   

شرح وظایف سوپروایزر کنترل عفونت:

سوپر وایزر کنترل عفونت پرستاری است که مسئولیت نظارت مستقیم بر پیشگیری و کنترل عفونتهای بیمارستانی را در کلیه واحد های بیمارستان زیر نظر معاونت درمان عهده دار می باشد.
 
 • تهیه و تدوین دستورالعمل های پیشگیری از انتقال عفونت بر اساس آخرین استانداردهای مراقبتی مانند بهداشت دست ها ، پیشگیری از عفونتهای ناشی از کاتترهای وریدی ، شریانی ، ادراری _ ضدعفونی  ابزار critical و Noncritical .
 • برگزاری کلاسهای آموزشی جهت رده های مختلف پرستاری با همکاری سوپر وایزر آموزش جهت سایر گروه های شاغل در مرکز مانند  واحد های اداری ، آزمایشگاه ، تاسیسات ، خدمات ولنژ و . . . در زمینه راه های پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی از طریق بررسی و انجام پژوهش 
 • آموزش و ارزیابی پرستاران رابط کنترل عفونت در رابطه با تکمیل فرم گزارش دهی عفونتهای بیمارستانی .
 • ارائه برنامه جهت انجام تزریقات ایمن  Safety injection در کمیته کنترل عفونت و حاکمیت بالینی 
 • انجام اقدامات لازم در مواردی  مثل Needle stick ، گاز گرفتگی و . . . در کلیه پرسنل بیمارستان . 
شرح وظایف سوپروایزر بالینی:

سرپرست پرستاری ( سوپروایزر ) مرکز آموزشی ، درمانی ، بهداشتی ، توانبخشی و پژوهشی ، پرستاری است که مسئولیت نظارت مستقیم بر ارائه خدمات پرستاری و مامایی را بر  عهده دارد. حوزه آموزش پرستاری از قرار زیر است :
 • حضور مستمر سوپروایزرهای دفتر در بخش ها و نظارت  بر امر ارائه مراقبت  از بیمار در تمام شیفتها
 • شرکت سوپروایزران در جلسه های درون بخشی
 • تغییر ساختار کنترل حضور و غیاب پرسنل از سیستم کنترل دستی و دفتری به کنترل رایانه ای
 • مشارکت فعال در زمینه تنظیم چک لیستهای مورد نیاز جهت ارزیابی  بخش ها
 • پذیرش تمامی رده های پرستاری در دفتر جهت حل مشکلات آنها
 • پذیرش بیماران و همراهان معترض در فتر و رسیدگی به امورات آنان
 • برنامه ریزی دقیق جهت ارتقای کیفیت مراقبتهای بهداشتی و درمانی
اسپریت پرتال نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام