سال تولید،دانش بنیان و اشتغال آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

 

ریاست بیمارستان: آقای دکتر سید امیر حسین امام

مدرک تحصیلی : متخصص بیهوشی

تاریخ انتصاب:1401/01/18

سابقه کاری:

پزشک عمومی: دو سال

متخصص بیهوشی:دو سال

سوابق اجرایی:ریاست بیمارستان پور سینا(اولین بیمارستان دندانپزشکی کشور در شهرستان بهار)

بالاترین مقام اداری و اجرایی بیمارستان می باشد که توسط ریاست شبکه بهداشت و درمان  و موافقت دانشگاه علوم پزشکی همدان تعیین میگردد .

ریاست بیمارستان در حوزه های فنی  ، علمی ،  تخصصی ودرمانی صاحب نظر می باشند .

 

شرح وظایف رئیس بیمارستان

1-  کسب خط مشی و دستور العملهای لازم از سرپرست مربوطه .

2-   نظارت و سرپرستی در مورد انجام امور درمان بیماران توسط پزشکان معالج بر اساس مقررات و ضوابط تدوین شده در این مورد

3-   نظارت در مورد انتخاب پزشکان همکار بیمارستان بر اساس ضوابط و مقررات تدوین شده و سعی در تامین کادر پزشکی و غیرپزشکی مورد نیاز طبق برنامه های درمانی و نوع فعالیت بیمارستان

4-   سرپرستی و اظهارنظر در مورد تهیه آئین نامه و دستورالعمل های مورد نیاز بیمارستان و نظارت بر انجام  و اجرای آنها

5-   سرپرستی و ایجاد هماهنگی در مورد ارائه خدمات درمانی توسط گروه پزشکی بیمارستان

6-   شرکت در جلسات شورای پزشکی به منظور بررسی مسائل درمانی و واحدهای پاراکلینیکی بیمارستان

7-   ایجاد کمیته های لازم بیمارستانی انتخاب افراد هر کمیته ا همکاری سایر مسئولین و نظارت بر حسن اجرای وظایف

8-   مطالعه گزارش کمیته های مختلف بیمارستان  سعی و اهتمام در مورد رفع مشکلات و نواقص موجود در هر مورد

9-   بررسی و نظارت بر حسن اجرای وظایف و خدمات درمانی و پاراکلینیکی

10-  نظارت بر امور مالی تهیه بودجه سالانه و ثبت هزینه و درآمدهای بیمارستان طبق برنامه های پیش بینی شده

11-  نظارت و سرپرستی کلی بر حسن اجرای امور اداری و خدمات بیمارستان

12-  اقدام لازم در مورد استخدام ، اخراج ، تشویق و یا تنبیه کارکنان شاغل بیمارستان بر اساس مقررات مربوطه

13-  اقدام در مورد مکاتبات و مسائل بیمارستان با مراجع رسمی و سایر موسسات به عنوان نماینده و مسئول بیمارستان در حدود اختیارات تفویضی

14-  نظارت و سرپرستی در مورد خدمات کادر پرستاری و رفع مشکلات موجود با نظر مسئول مربوطه

15-  تهیه گزارش های متناوب از فعالیتهای بیمارستان و سایر امور جاری در مورد خدمات درمانی بهداشتی و اداری مالی و ارائه هر گونه پیشنهاد در جهت رفع نواقص کلی گسترش بیمارستان به مقامات مسئول

16-  نظارت بر ارزشیابی کارکنان بیمارستان به منظور بهبود کیفیت خدمات درمانی و سایر خدمات

17-  انجام سایر اموری که در حدود وظایف اداری از طرف سرپرست مربوطهارجاع می گردد .

18-  تهیه گزارش از فعالیتها مشکلات و پیشرفت ها جهت سرپرست مربوطه

اسپریت پورتال نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام