سال تولید،دانش بنیان و اشتغال آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

 

مدیر خدمات پرستاری:سارا زمانی یاسوری

مدرک تحصیلی : لیسانس پرستاری

تاریخ انتصاب:1401/01/30

سابقه کاری:19 سال

سوابق اجرایی:از سال 1379-1383 پرستار

ازسال 1384-1400 مسئول بخش اتاق عمل بیمارستان آیت اله بهاری

 

              شرح برخی وظایف :

  • برنامه ریزی در زمینه های ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیت های ارائه خدمات به مددجویان
  • تعیین خط مشی و اتخاذ روشهای مناسب جهت رسیدن به اهداف مورد نظر
  • شرکت فعال در جلسات ساستگذاری و دیگر کمیته ها درون بیمارستان
  • گرد آوری اطلاعات در مورد نمودار سازمانی مصوب گزارشات ماهیانه و سالیانه – پرونده های کارکنان و مصاحبه با کارکنان
  • گردآوری در مورد مددجویان بر حسب نوع بستری و نیاز مراقبتی – خدمات ارائه شده گردآوری اطلاعات در مورد منابع نیروی انسانی و پرستاران –بهیاران –کاردان های اتاق عمل و هوشبری و سایر کادر وابسته) و ساختارفیزیکی و امکانات و تجهیزات
  • ارائه راهکار بهینه به مسئولین بخشها و ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهینه از منابع موجود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر
  • تدیون و اجرای برنامه های آموزشی به بیمار و خانواده در سطوح مختلف پیشگیری
  • ایجاد هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ریزی بهداشتی و درمانی مرکز
  • جلب مشارکت تیم بهداشتی مراکز بهداشتی برای دستیابی به اهداف
  • مشارکت در طرح های پژوهش
  • برنامه ریزی و پیشنهاد راهکار جهت اقدامات پیشگیری از عفونت (کنترل عفونت)
  • تامین نیازهای آموزشی کارکنان با مشارکت سوپروایزر آموزشی از جمله آشنایی پرسنل جدید الورود با مقررات و خط مشی ها
  • ارائه الگوی مناسب پرستاری با برقراری ارتباط موثر عملکرد مطلوب – حسن رفتار شغلی
  • تشکیل اداره جلیات اختصاصی و ویژه در جهت حل مشکلات واحدهای مرتبط
  • تنظیم با همکاری مسئولین بخشها و کنترل برنامه های ماهیانه پرسنل کادر پرستاری و مامایی
  • هماهنگی لازم جهت تنظیم برنامه آنکالی متخصصین
  • همکاری با تیم مدیریتی بیمارستان جهت پاسخگئی به نامه های رسیده از معاونت های دانشگاه
  • پیشنهاد و انتصاب و انتقال کارکنان تحت نظارت به ریاست مرکز جهت همراهان ذیربط
  • تصمیم گیری در مورد مرخصی ها ، ماموریت ها و ... کارکنان گروه پرستاری
اسپریت پورتال نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام