سال تولید،دانش بنیان و اشتغال آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

 

مسئول خدمات:آقای رسول زارعی

شرح وظایف مسئول خدمات

 

o    دستور و برنامه کار را از سرپرست مربوطه دریافت می‌کند

o    محل کار خدمتگزاران را تعیین می‌کند

o    در اجرای برنامه‌های سمپاشی به‌طور مداوم برای از بین بردن حشرات همکاری و نظارت می‌نماید

o    در اجرای روشهای بهداشتی برای جمع‌آوری زباله و از‌بین‌بردن آنها همکاری می‌کند

o    در تهیه دستورالعمل و نظارت بر انجام تمرینات آتش‌سوزی برای آگاهی کارکنان در مواقع اضطراری همکاری می‌نماید

o    بر انجام امور مربوط به نگهداری ساختمان،نظافت ساختمان و تأسیسات آن نظارت می‌نماید

o    گزارشهای لازم را تهیه می‌کند

آرشیو مناسب را فراهم کرده و پیشینه تعمیراتی ، قراردادها ، ترجمه مدارک و دستورالعملهای فنی دستگاههای گوناگون و نقشه های ساختمانی کلیه تاسیسات وابسته را نگهداری مینماید

o     برنامه کاری پرسنل تحت سرپرستی را برابر تخصص و ساعات خدمت آنان تقسیم و تنظیم مینماید

o     برنامه سرویس تأسیسات و تجهیزات را تنظیم و بر انجام آن در هنگام مقرر نظارت مینماید

o     از تأسیسات و تجهیزات دانشگاه برای اطمینان از سالم بودن هر کدام بازدید مستمر مینماید

o     بر خدمات انجام شده توسط پیمانکاران و موسسات طرف قرارداد دانشگاه نظارت و آنها را بر اساس چک لیست تأیید مینماید

 تعمیرات فنی خاص تاسیسات و تجهیزات را برای آموزش کارکنان و پیشگیری از آسیب دیدن وسایل حساس و گرانقیمت دانشگاه انجام میدهد

o     برای توسعه ، تعمیر و ترمیم و یا تعویض تمام و یا قسمتی از تأسیسات دانشگاه پیشنهادهای لازم را تهیه و ارائه مینماید

اسپریت پورتال نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام