سال تولید،دانش بنیان و اشتغال آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

مدیریت بیمارستان :آقای حسن آقایانی 

مدرک :کارشناس اتاق عمل

سابقه کار :17 سال و6 ماه

شرح وظایف مدیر بیمارستان به شرح زیر می باشد 

1. مسئوليت و نظارت كامل و هماهنگي امور اداري و مالي بيمارستان

2. اتنخاب مسئول مجرب و صالح در بخشهاي مختلف بيمارستان
3.
هدايت بيمارستان در اجراي برنامه هاي مصوب بيمارستان
4.هماهنگي
و نظارت بر عملكرد واحدهاي تجهيزات پزشكي و تاسيسات بيمارستان، بخشهاي اداري، مالي، باليني، پزشكي و
پيراپزشكي

5.
شركت در جلسات هيات رئيسه، تحول اداري، آموزش، كميته هاي بيمارستاني و غيره .
6.تعيين
خط مشي و نظارت بر حسن اجراي آن
7.كسب
خط مشي و دستورالعمل اجرايي و برنامه كلي از رئيس بيمارستان
8.
تطبيق و هماهنگي امور بيمارستان با توجه به استانداردهاي بيمارستان
9.تهيه
و تنظيم گزارش از فعاليت و مشكلات واحدهاي بيمارستان همراه با ارائه پيشنهادراه حل مناسب جهت رياست
بيمارستان

10.
نظارت كلي به چگونگي مصرف اعتبارات به منظور حصول اطمينان از صحت اجراي برنامه ها
11.
ايجاد هماهنگي و هدايت فعاليتها و عمليات كليه واحدهاي تحت سرپرستي
12.
تقسيم فعاليتها بين مسئولان واحدهاي تحت سرپرستي و ارائه آموزش و راهنمايي آنان
13.ايجاد
تدابير لازم و ارائه راهكارهاي اساسي در جهت افزايش انگيزه در كاركنان تحت امر و تشويق و تنبيه كاركنان
14.
نظارت بر نحوه عملكرد كليه واحدهاي تحت سرپرستي
15.
شركت در جلسات مربوط به امور بيمارستانها از طرف ستاد مركزي و معاونتهاي دانشگاه
16.مديريت
شكايات بيماران و همراهان در خصوص پرسنل تحت سرپرستي و بازديد از بخشهاي مختلف بيمارستان
17.
ارزشيابي ماهيانه و ساليانه نيروهاي تحت پوشش
18.
هماهنگي با مترون بيمارستان در بخشهاي درماني و واحدهاي مربوطه
19.هماهنگي
و پيگيري در جهت تقاضاي اموال پلاكي، مصرفي و تعميرات دستگاهها و رفع نواقص دستگاههاي بخشهاي مربوطه
20.نظارت
بر كيفيت و حسن اجراي بهداشت و نظافت بيمارستان

مدیریت بیمارستان :آقای حسن آقایانی 

مدرک :کارشناس اتاق عمل

سابقه کار :17 سال و6 ماه

شرح وظایف مدیر بیمارستان به شرح زیر می باشد 

1. مسئوليت و نظارت كامل و هماهنگي امور اداري و مالي بيمارستان

2. اتنخاب مسئول مجرب و صالح در بخشهاي مختلف بيمارستان
3.
هدايت بيمارستان در اجراي برنامه هاي مصوب بيمارستان
4.هماهنگي
و نظارت بر عملكرد واحدهاي تجهيزات پزشكي و تاسيسات بيمارستان، بخشهاي اداري، مالي، باليني، پزشكي و
پيراپزشكي

5.
شركت در جلسات هيات رئيسه، تحول اداري، آموزش، كميته هاي بيمارستاني و غيره .
6.تعيين
خط مشي و نظارت بر حسن اجراي آن
7.كسب
خط مشي و دستورالعمل اجرايي و برنامه كلي از رئيس بيمارستان
8.
تطبيق و هماهنگي امور بيمارستان با توجه به استانداردهاي بيمارستان
9.تهيه
و تنظيم گزارش از فعاليت و مشكلات واحدهاي بيمارستان همراه با ارائه پيشنهادراه حل مناسب جهت رياست
بيمارستان

10.
نظارت كلي به چگونگي مصرف اعتبارات به منظور حصول اطمينان از صحت اجراي برنامه ها
11.
ايجاد هماهنگي و هدايت فعاليتها و عمليات كليه واحدهاي تحت سرپرستي
12.
تقسيم فعاليتها بين مسئولان واحدهاي تحت سرپرستي و ارائه آموزش و راهنمايي آنان
13.ايجاد
تدابير لازم و ارائه راهكارهاي اساسي در جهت افزايش انگيزه در كاركنان تحت امر و تشويق و تنبيه كاركنان
14.
نظارت بر نحوه عملكرد كليه واحدهاي تحت سرپرستي
15.
شركت در جلسات مربوط به امور بيمارستانها از طرف ستاد مركزي و معاونتهاي دانشگاه
16.مديريت
شكايات بيماران و همراهان در خصوص پرسنل تحت سرپرستي و بازديد از بخشهاي مختلف بيمارستان
17.
ارزشيابي ماهيانه و ساليانه نيروهاي تحت پوشش
18.
هماهنگي با مترون بيمارستان در بخشهاي درماني و واحدهاي مربوطه
19.هماهنگي
و پيگيري در جهت تقاضاي اموال پلاكي، مصرفي و تعميرات دستگاهها و رفع نواقص دستگاههاي بخشهاي مربوطه
20.نظارت
بر كيفيت و حسن اجراي بهداشت و نظافت بيمارستان

حوزه مدیریت

اسپریت پرتال نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام