سال تولید،دانش بنیان و اشتغال آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

مسئول واحد:سمیه ادیب/کارشناس پرستاری

شرح وظایف سمت مسئول بهبود کیفیت  به شرح ذیل می باشد :

 

 1. -        همکاری با تیم مدیریت اجرایی جهت نیل به اهداف کلان مرکز
 2. -       ارائه آمار و گزارشات برحسب دستور مقام ما فوق و تکمیل فرم های آماری و مالی
 3. -       شرکت فعال در جلسات و کمیته های بیمارستانی
 4. -       تدوین برنامه عملیاتی سالیانه و ارائه گزارش پیشرفت بزنامه به صورت دوره ای
 5. -       تدوین برنامه بهبود و کیفیت ایمنی فراگیر سالیانه
 6. -       تهیه کلیه مستندات بخشها و واحدها از طریق کار گروهی
 7. -       برگزاری کمیته دفتر بهبود کیفیت
 8. -      برنامه ریزی و نظارت کلی بر اجرای ممیزی داخلی بر اساس استانداردهای اعتبار بخشی جمع آوری و تحلیل داده بیمارستان
 9. -       تهیه گزارش پیشرفت جهت مدیر ارشد
 10. -      بازنگری کلیه مستندات در سیستم مدیریت کیفیت
 11. -      برنامه ریزی و نظارت فرآیند و رضایت سنجی بیماران و مراجعین و کارکنان
 12. -     تعیین خط مشی و نظارت عملکرد واحد رسیدگی به شکایات نظرات و پیشنهادات
 13. -    پایش داده ها و اقدامات و مداخلات مدیریتی 
 14. -    پایش داده ها و اقدامات و مداخلات مراقبت بالینی
 15. -     رعایت استاندارد های پوشش واحد مربوطه
 16. -     انجام سایر امور محوله طبق قانون و یا دستور مقام مافوق
niafam espritportal

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام