سال تولید،دانش بنیان و اشتغال آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

 مسئول واحد:خانم مرضیه فریدی مجیدی

کارشناس پرستاری

 

شرح وظایف:

 • نظارت بر نحوه اجرای پیشگیری از سقوط بیمار، زخم فشاری  در بیمارستان ها
 • نظارت بر نحوه اجرای دستورالعمل تزریقات ایمن در بیمارستان ها
 • نظارت بر نحوه برقراری ارتباط صحیح کارکنان خدمات سلامت در حین تحویل بیماردر بیمارستان ها
 • نظارت بر نحوه اجرای دستورالعمل جراحی ایمن در بیمارستان ها
 • نظارت بر نحوه اجرای دارودهی در بیمارستان ها
 • نظارت بر نحوه شناسایی صحیح بیماران در بیمارستان ها
 • نظارت بر نحوه اجرای دستورالعمل راهنمای ایمنی بیمار مرتبط با استانداردهای اعتباربخشی در بیمارستان ها
 • نظارت بر نحوه اجرای دستورالعمل داروهای هشدار بالا و داروهای با اسامی، اشکال مشابه و نیز داروهای حیاتبخش در بیمارستان
 • نظارت بر نحوه اجرای دستورالعمل های مربوط به اخذ رضایت آگاهانه از اقدامات تشخیصی درمانی تهاجمی در بیمارستان ها
 • انجام بازدیدهای دوره ای و ارسال فیدبک جهت اقدامات اصلاحی
 • پیگیری وتکمیل برنامه عملیاتی ایمنی
طراحی پورتال

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام