سال تولید،دانش بنیان و اشتغال آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید


مسئول واحد:محمد رضا بهادری نژاد/مدرک تحصیلی:فوق لیسانس حسابداری

نمونه وظایف ومسئولیت ها:

- ثبت اقلام از روی برگه های محاسباتی در دفتر صدور برگه و انتقال آنها به دفاتر روزانه، معین، اعتبارات و تعهدات و دفتر کل

- تهیه و تنظیم لیست حقوق ، چک، برگه های محاسباتی و کنترل حساب های مربوطه به منظور رفع اختلاف

- رسیدگی به پیش پرداخت ها و علی الحساب ها و اسناد و مدارک مربوط از نظر رعایت و اجرای قوانین و مقررات مالی

- انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سرفصل حساب، تهیه تراز عملیات، تهیه و تنظیم حساب ماهانه در موعد مقرر و امضای آنها

- راهنمایی و کنترل کار حسابداران و تقسیم کار بین آنها و بررسی صورتحساب های تنظیم شده

- تهیه و تنظیم پیش نویس دستورات و فرم های محاسباتی، گزارش های الزام و بودجه تفصیلی

- رسیدگی و اظهارنظر و اقدام در مورد مسائل و پرونده های مشکل مالی و حسابداری

- نظارت و مراقبت در حسن اجرای بودجه برنامه ای، جریان امور واحد و یا واحدهای تحت سرپرستی، اتخاذ تدابیر و ارایه راهنمایی های لازم به منظور بالابردن سطح معلومات کارکنان واحد یا واحدهای تابعه در جهت بهبود امور جاری

- همکاری در تهیه نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و طرح تصویب نامه ها

- شرکت در کمیسیون های مربوطه

- مطالعه قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی واظهارنظر در مورد نحوه اجرای آن

 

اسپریت پرتال

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام